ساعت کاری آزمایشگاه دنا کرج

شنبه ۷:۰۰ - ۲۰:۰۰
یکشنبه ۷:۰۰ - ۲۰:۰۰
دوشنبه ۷:۰۰ - ۲۰:۰۰
سه شنبه ۷:۰۰ - ۲۰:۰۰
چهار شنبه ۷:۰۰ - ۲۰:۰۰
پنجشنبه ۷:۰۰ - ۱۴:۰۰
جمعه تعطیل - تعطیل